Algemene voorwaarden

Algemene (gebruiks)voorwaarden Ask-task.nl


Artikel 1. Algemeen
ASK & TASK is een handelsnaam van de Big Data Factory B.V. en exploiteert onder die naam onder meer de website Ask-task.nl. Deze website geeft een platform dat ruimte biedt aan particulieren, bedrijven, instellingen en overheden (Opdrachtgevers, c.q. Askers) om opdrachten (zogeheten taken) uit te zetten, welke opdrachten door natuurlijke personen (Opdrachtnemers c.q. Taskers) kunnen worden vervuld tegen betaling door Askers van een geldelijk vergoeding. ASK & TASK zorgt voor de afhandeling van alle randvoorwaardelijke zaken.

Artikel 2. Opdracht, opdrachtgevers, taken
1.    De opdracht tussen Opdrachtgever en ASK & TASK komt tot stand doordat Opdrachtgever haar opdracht plaats op het platform Ask-task.nl. Aanvaarding door ASK & TASK kan geschieden door ongewijzigde plaatsing van de taak op het platform onder gelijktijdige schriftelijke bevestiging - waaronder begrepen per email - aan Opdrachtgever danwel door schriftelijke bevestiging. De termijn en duur van plaatsing van de taak alsmede de door Opdrachtgever verschuldigde kosten zullen direct na het invullen van de taak vermeld worden.
2.    ASK & TASK heeft te allen tijde het recht een opdracht tot plaatsing van een taak zonder grond of reden te weigeren dan wel deze taak gewijzigd te plaatsen op het platform. Ingeval van gewijzigde plaatsing - waaronder begrepen plaatsing in gedeelten - zal ASK & TASK met Opdrachtgever in contact treden teneinde de wijzigingen en de (financiële) gevolgen daarvan te bespreken. Het staat Opdrachtgever alsdan vrij de taak - al dan niet gedeeltelijk - niet te plaatsen. Weigering van een taak leidt niet tot enige aansprakelijkheid zijdens ASK & TASK.
3.    ASK & TASK verbindt zich tot niets anders dan het juist en voor de overeengekomen duur doch maximaal 12 weken plaatsen van een taak op het platform. Tot meer of anders is Ask-task.nl niet gehouden noch kan zij daartoe op enigerlei wijze worden verplicht. ASK & TASK garandeert geen enkel resultaat of enige uitkomst. In dat opzicht geschiedt het plaatsen van een taak door Opdrachtgever volledig voor eigen rekening en risico.
4.    Behoudens opzet of bewust roekeloos handelen is de aansprakelijkheid van ASK & TASK te allen tijde beperkt tot het bedrag van de voor de betreffende taak door Opdrachtgever aan ASK & TASK verschuldigde kosten.
5.    Opdrachtgever zal zich gedragen zoals het een goed opdrachtgever betaamt en geen taken te plaatsen of trachten te plaatsen die in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of goede zeden noch contact op te nemen of trachten te krijgen met Opdrachtnemers die een taak hebben vervuld en/of trachten te vervullen.
6.    Het staat ASK & TASK te allen tijde vrij een Opdrachtgever de (verdere en/of nadere) toegang tot het platform te weigeren en/of te ontzeggen wegens handelen in strijd met het bepaalde in lid 5, zonder dat ASK & TASK deswege gehouden kan worden tot enige schadeloosstelling van Opdrachtgever, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook.  
7.    Na acceptatie van de opdracht door ASK & TASK dient Opdrachtgever het voor de betreffende taak beschikbare budget op de daartoe door ASK & TASK geëxploiteerde bankrekening te voldoen. Na betaling van dit bedrag zal ASK & TASK tot plaatsing van de taak overgaan en daartoe gehouden kunnen worden, behoudens het bepaalde in lid 5.
8.    Door plaatsing van de taak is Opdrachtgever de kosten aan ASK & TASK onherroepelijk en onvoorwaardelijk verschuldigd. De betaling van de toekomende kosten vindt plaats op de initiële factuur waarmee de Opdrachtgever direct aan de haar toekomende kosten aan ASK & TASK moet voldoen. Opdrachtgever stemt daarmee op voorhand uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk in. 
9.    Naast betaling van de kosten zal ASK & TASK uit het door Opdrachtgever gestorte budget de door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemers verschuldigde bedragen voldoen. ASK & TASK zal daarvoor geen andere of extra kosten aan Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij daartoe vooraf schriftelijke overeenstemming is bereikt.
10.    De opdracht tot plaatsing en instandhouding van een taak eindigt van rechtswege wanneer het daartoe gestorte budget is gesoupeerd, behoudens uitdrukkelijke verlenging van de taak in opdracht van Opdrachtgever. Verlenging is enkel mogelijk wanneer Opdrachtgever daartoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven en wanneer nodig, tijdig voldoende nieuw budget heeft voldaan.
11.    ASK & TASK zal Opdrachtgever naar beste kunnen en eer en geweten adviseren omtrent de taak en de mogelijke uitvoering daarvan. Adviezen geschieden volledig vrijblijvend. Opdrachtgever kan daaraan geen enkel recht ontlenen, noch zal Opdrachtgever Ask-task.nl deswege aansprakelijk stellen.
12.    ASK & TASK zal Opdrachtgever direct na afronding van iedere taak reproduceerbare gegevens beschikbaar stellen van de resultaten van die betreffende taak in de vorm van een Excel-bestand.


Artikel 3. Opdrachtnemers en betaling
1.    Bij inschrijving op Ask-Task.nl dienen Opdrachtgevers de navolgende gegevens in te vullen:
a)    Bedrijfsnaam
b)    Adres
c)    Naam bedrijfsonderdeel/afdeling
d)    Naam contactpersoon
e)    KvK-nummer
2.    Alle door Opdrachtnemer bij de inschrijving verstrekte gegevens zullen door Ask-task.nl worden gebruikt voor en ten behoeve van haar dienstverlening, waaronder begrepen het platform, met in acht name en naleving van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door inschrijving geeft Opdrachtnemer ASK & TASK uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken en zijn huidige en toekomstige profielen op social netwerken te koppelen aan het platform, teneinde bestaande en toekomstige toepassingen van het platform zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
3.    Het platform is uitsluitend beschikbaar en toegankelijk voor Gebruikers van 18 jaar en ouder die woonachtig zijn in Nederland. Registratie kan slechts eenmalig plaatsvinden.
4.    Opdrachtnemer zal zich gedragen zoals het een goed opdrachtnemer betaamt en zich naar beste kunnen en eer en geweten kwijten van de door hem aanvaarde taken. Opdrachtnemer zal ten aanzien van de taken en ASK & TASK niet handelen in strijd  met de wet, openbare orde en/of goede zeden noch contact op nemen of trachten te krijgen met Opdrachtgevers die een taak hebben laten plaatsen of voornemen zijn te laten plaatsen.
5.    Het staat ASK & TASK te allen tijde vrij een Opdrachtnemer de (verdere en/of nadere) toegang tot het platform te weigeren en/of te ontzeggen wegens handelen in strijd met het bepaalde in lid 4, zonder dat ASK & TASK deswege gehouden kan worden tot enige schadeloosstelling van Opdrachtgever, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook. Een eventueel saldo zal alsdan worden uitbetaald.  
6.    Door inschrijving op het platform en uitvoering van taken ontstaat nimmer enige rechtsbetrekking of rechtsverhouding, hoe ook genaamd of uit welke hoofde dan ook, tussen Opdrachtnemer en ASK & TASK. Opdrachtnemer verbindt zich er enkel en alleen toe om middels tussenkomst van ASK & TASK taken door Opdrachtgevers geplaatst naar beste eer en geweten en met eigen kennis en kunde uit te voeren. Opdrachtnemer zal na uitvoering van de taak de op ASK & TASK aangegeven vergoeding betreffende die taak ontvangen. ASK & TASK biedt de mogelijkheid wekelijks het bedrag of de bedragen over te maken op de door Opdrachtnemer opgegeven bankrekening.   

Artikel 4. Gebruik van het platform
1.    Door een opdracht te geven of taak aan te nemen, stemmen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers  in met deze gebruiksvoorwaarden en alle besluiten die ASK & TASK aangaande het platform neemt. 
2.    Indien het platform gebruik maakt van diensten en/of gegevens van een externe aanbieder, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende externe aanbieder van toepassing. 
3.    Het is Opdrachtgevers en Opdrachtnemers niet toegestaan het platform op een oneigenlijke wijze te gebruiken of op een wijze die nadelig kan zijn voor ASK & TASK, danwel anderszins te handelen in strijd met de wet, openbare orde en/of goede zeden ten aanzien van of met betrekking tot het platform.
4.    Voor deelname aan acties geïnitieerd door ASK & TASK via het platform, dienen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers bij deelname akkoord te geven op de voor die actie geldende voorwaarden. Deze actievoorwaarden gelden hooguit als aanvulling op onderhavige licentie- en gebruiksvoorwaarden, maar zullen deze niet vervangen of buiten werking stellen. 
5.    Door van het platform gebruik te maken geven Opdrachtgevers en Opdrachtnemer ASK & TASK toestemming om hen te (laten) benaderen door derden voor onderzoeksdoeleinden voor ASK & TASK. 

Artikel 5. Apparatuur en verbindingen 
1.    Het platform functioneert alleen met behulp van de daarvoor noodzakelijke apparatuur 
en (internet)verbindingen. Om gebruik te kunnen maken van het platform dienen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers zorg te dragen voor deze apparatuur en verbindingen. Kosten daarvan komen voor eigen rekening.
2.    Om misbruik en/of storingen en andere problemen te voorkomen, dienen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers te zorgen voor genoegzame beveiliging van de apparatuur en verbindingen. 
3.    Opdrachtgevers en Opdrachtnemers staan er jegens ASK & TASK voor in dat de gebruikte apparatuur en verbindingen geen schade veroorzaken aan ASK & TASK en/of derden c.q. dat daarmee geen rechten van ASK & TASK en/of derden worden geschaad. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
1.    ASK & TASK is te allen tijde gerechtigd zonder nadere aankondiging (het aanbieden en de werking van) het platform, al dan niet tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, zowel qua inhoud als toepassing, aan te vullen, te wijzigen of te staken.
2.    ASK & TASK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel - hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook - die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, het wijzigen of het staken van het platform. 
3.    ASK & TASK garandeert niet dat het platform te allen tijde en zonder storing zal functioneren. ASK & TASK is te allen tijde gerechtigd het platform geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen in verband met het verrichten van onderhouds- of aanpassingswerkzaamheden.
4.    Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de inhoud, werking en samenstelling van het platform staat ASK & TASK niet in voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van gegevens en/of afbeeldingen of voor het foutloos, ononderbroken en virusvrij functioneren van het platform. 
5.    ASK & TASK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade - hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook - die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het platform, (on)bereikbaarheid van of fouten in het platform of ter beschikking gestelde gegevens en afbeeldingen, programmatuur, downloads of andere (data)bestanden die verkregen worden via het platform. 
6.    Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid van ASK & TASK gelden eveneens voor alle door ASK & TASK ingeschakelde hulppersonen en derden. 

Artikel 7. Informatie van derden
1.    ASK & TASK is gerechtigd om haar moverende redenen gegevens, teksten of andere uitingen te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen. 
2.    Informatie van derden of in het platform opgenomen informatie of de gegevens die via een site worden overgebracht, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derde. ASK & TASK is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. 

Artikel 8. Privacy en cookiewetgeving
1.    ASK & TASK zal te allen tijde zorgvuldig omgang met (persoons)gegevens en garandeert een genoegzame beveiliging van het platform met in acht name van de dan geldende technische stand van zaken. (Persoons)gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij ASK & TASK zich houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de EU Privacyverordening. De gegevensverwerking is door ASK & TASK als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.
2.    ASK & TASK gebruikt cookies en wel functionele, analyse/tracking en social media/embedded-cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Middels analytische/tracking cookies krijgt ASK & TASK inzicht in hoe gebruik wordt gemaakt van de site, hetgeen wordt gebruikt ter verbetering van het platform. Analytische/tracking cookies maken een minimale inbreuk op de privacy. Social media/embedded-cookies maken het mogelijk om content via andere websites te laten zien. Derden kúnnen cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te stellen, hetgeen ASK & TASK niet kan voorkomen.
3.    Persoonsgegevens worden in beginsel enkel gebruikt door ASK & TASK. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer, tenzij ASK & TASK daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
4.    Opdrachtnemer heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. Opdrachtnemer dient daartoe contact op te nemen met ASK & TASK. Indien Opdrachtnemer op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kan hij zich te allen tijde afmelden via het platform.
5.    ASK & TASK bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
6.    Alle data die ASK & TASK via het platform genereert, zal in het kader van big data toepassingen ter beschikking worden gesteld aan Big Data Factory B.V. Voor zover deze data betrekking hebben op natuurlijke personen zullen de gegevens zodanig non-reversable worden geanonimiseerd dat de gegevens niet alsnog op enig moment tot enige natuurlijke persoon kunnen worden herleid. Door gebruikmaking van en inschrijving op het platform stemmen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers onvoorwaardelijk en onherroepelijk met het vorenstaande in. 

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze
1.    Op het platform en de dienstverlening van ASK & TASK is Nederlands recht van toepassing.
2.    Eventuele geschillen tussen Opdrachtgevers en ASK & TASK zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zutphen.